Program Operacyjny Kapitał Ludzki – podsumowanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w okresie od 01.01.2014-30.06.2015 realizuje projekt systemowy w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w okresie od 01.01.2014-30.06.2015 realizuje projekt systemowy w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pod nazwą:

„Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności społeczno-zawodowych, kompetencji życiowych oraz wyrównanie dostępu do działań umożliwiających powrót na rynek pracy.

Do udziału w projekcie zgodnie z „Regulaminem realizacji projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie na rok 2014-2015” przystąpiło 110 mieszkańców powiatu lubartowskiego: osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, sprawcy i ofiary przemocy domowej, usamodzielniana młodzież opuszczająca pieczę zastępczą oraz rodziny zastępcze wraz z umieszczonymi w nich dziećmi.

Zakwalifikowani uczestnicy skorzystali z instrumentów aktywnej integracji:

 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych. Celem treningu było nabycie umiejętności umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizacja zawodowa tj. aktywne słuchanie, właściwa samoocena, komunikacja interpersonalna, konstruktywne pokonywanie problemów, umiejętność autoprezentacji.
 2. Indywidualne konsultacje prawne, które dotyczyły indywidualnego wsparcia dla beneficjentów wskazanych przez realizatora projektu z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, ochrony praw lokatorów oraz prawa cywilnego, jak również pomoc w sporządzaniu pism procesowych.
 3. Indywidualne konsultacje psychologiczne oraz grupowe warsztaty szkoleniowe. Poradnictwo obejmowało podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy. Szczegółowa tematyka: czynniki warunkujące rozwój więzi z dzieckiem; metody wychowawcze; asertywność; stres i metody jego minimalizowania; kształtowanie postaw społeczno-zawodowych młodzieży; rozwijanie i ukierunkowanie zainteresowań i umiejętności w celu zdobycia odpowiedniej pozycji na rynku pracy; omówienie aktualnego rynku pracy; diagnozowanie predyspozycji zawodowych; komunikacja interpersonalna.
 4. Turnus rehabilitacyjny. Zorganizowano 14-dniowy turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych z opiekunami. Turnus odbył się w Ośrodku Wczasowo Rehabilitacyjnym Piramida I w Darłowie. Beneficjenci skorzystali z zabiegów rehabilitacyjnych oraz z zajęć o charakterze integracyjnym oferowanych przez Ośrodek.
 5. Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie. Celem programu jest wspieranie podstawowych funkcji rodziny: kształtowanie postaw i wartości rodzinnych, propagowanie konstruktywnych wzorców życia rodzinnego, aktywizację społeczną i ekonomiczną rodzin, oraz wypracowanie dojrzałych form funkcjonowania w rodzinie.
 6. Terapia psychologiczną, psychospołeczną i rodzinną Celem wsparcia było umożliwienie powrotu do życia społecznego oraz zawodowego, uświadomienie własnych problemów i możliwości, podniesienie własnej samooceny, poczucia własnej wartości i godności.
 7. Zajęcia rehabilitacyjne. Celem zajęć była poprawa stanu zdrowia, poprzez przywracanie sprawności osób niepełnosprawnych w wyniku zastosowania określonych sposobów postępowania rehabilitacyjnego. Zajęcia rehabilitacyjne powinny utrzymać kondycję, umożliwić lub przyspieszyć proces naturalnej regeneracji oraz zmniejszyć następstwa ustrojowe spowodowane przez chorobę, urazy. Uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych przyczyniło się do zniesienia dolegliwości bólowych poszczególnych części ciała, a także wpłynęły na poprawę funkcjonalnych oraz motorycznych możliwości organizmu. Zajęcia rehabilitacyjne ukierunkowane były na wykorzystanie biologicznych oraz fizycznych metod oddziaływania na osobę z dysfunkcją organizmu w celu poprawy zdrowia.
 8. Kursy zawodowe. Kierunki kursów wybrano zgodnie z przeprowadzoną indywidualną diagnozą potrzeb oraz na podstawie oczekiwań i predyspozycji beneficjentów:
  • Operator wózków widłowych oraz egzamin UDT,
  • Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac,
  • Florystyka,
  • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kv. oraz egzamin SEP,
  • Palacz kotłów c.o., parowych, wodnych oraz egzamin UDT,
  • Kucharz małej gastronomii z cateringiem i carvingiem,
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i maszyn liczących,
  • Magazynier z obsługą wózków widłowych z egzaminem,
  • Księgowość małych firm,
  • Opiekun osoby starszej,
  • Kurs prawa jazdy kat C i kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. C (przewóz rzeczy),
  • Kurs prawa jazdy kat. D i wstępna kwalifikacja przyśpieszona do kat. D (przewóz osób).
  • Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Dzięki ukończonym kursom podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, a uzyskane zaświadczenia i certyfikaty uprawniają ich do podjęcia pracy w wybranym zawodzie.
 9. Zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym. Celem zajęć było nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, odkrycie własnych możliwości i predyspozycji zawodowych, umiejętność twórczego myślenia, zarządzania czasem, planowania pracy.
 10. Staż zawodowy. Zgodnie z indywidualną ścieżką rozwoju społeczno – zawodowego uczestnicy zrealizowali 3 miesięczny staż w zakładach pracy wybranych wspólnie z doradcą zawodowym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
ul. Szaniawskiego 64
21-100 Lubartów
Tel. (81) 854-33-29
fax. (81) 854-58-83,
e-mail: lubartow.pcpr@wp.pl
www.pcprlubartow.pl


http://oclubartow.pl


Comments are closed.