Radni zdecydują o likwidacji liceum?

Gm. Firlej (fot. LGD)

Już 11 lutego radni spotkają się na Radzie Gminy. O czym będą decydować?

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2016 rok oraz złożenie sprawozdania z działalności Rady Gminy za 2015 rok.
 7. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Gminy na 2016 rok oraz złożenie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy za 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Firleju.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Rady Gminy Firlej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Firlej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Firlej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Firlej.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 15. Zakończenie obrad.

Sesja odbędzie się 11 lutego (czwartek) 2016 roku o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się sesja rady gminy.


https://interduo.pl/


Comments are closed.