Radny skarży na RCEZ. Kuratorium odpowiada: W szkole jest bezpiecznie

pokaz_ratownictwa_medycznego_rcez009

Przemysław Kural, Radny Powiatowy, a niegdyś pracownik Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej złożył skargę do Kuratorium Oświaty zarzucając szkole, że część nauczycieli przedmiotów zawodowych zatrudniana jest bez odpowiednich kwalifikacji, a uczniom nie zapewnia odpowiedniego bezpieczeństwa. Tymczasem, kontrola Kuratorium Oświaty pokazuje, że przedstawione zarzuty są nieprawdziwe.

Kuratorium po skardze radnego przeprowadziło w szkole kontrolę w której sprawdziło stawiane przez Przemysława Kurala zarzuty. Okazało się, że są one nieprawdziwe. W protokole pokontrolnym kuratorium wskazuje, że uczniowie mogą czuć się bezpiecznie.

Co więcej, Dorota Jaworska, która z ramienia Lubelskiego Kuratora Oświaty przeprowadzała kontrolę stwierdziła, że nauczyciele praktycznej nauki zawodu posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu zgodne z przepisami prawa. Tym samym nie potwierdziła stawianych przez radnego Kurala zarzutów.

W dalszej części informacji po kontroli szkoły okazuje się, że dyrektor szkoły, w ramach swoich kompetencji i na podstawie obowiązującego prawa, prowadzi działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniom podczas pobytu w szkole oraz podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

Kuratorium wskazuje, że szkoła posiada monitoring wizyjny. Przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole regulują również opracowane i stosowane w szkole procedury i regulaminy, np.: procedury postepowania w trudnych sytuacjach, regulaminy bhp korzystania z obiektów szkoły (m.in.: sali gimnastycznej czy zachowania na stanowisku pracy na zajęciach praktycznych). A w czasie przerw bezpieczeństwa uczniów pilnują dyżurujący nauczyciele.

Dodatkowo wychowawcy wdrażają działania wychowawcze i zapobiegawcze oraz interwencyjne wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (na bieżąco, poprzez obserwację, rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami). Diagnozowane są potrzeby wychowawcze uczniów na podstawie ankiet, wywiadów i obserwacji, indywidualnych rozmów z rodzicami i uczniami, w czasie rozmów z kuratorami sądowymi, pedagogiem szkolnym, wychowawcami Bursy Szkolnej. Przestrzegane są zapisy (zawarte w Statucie szkoły) dotyczące praw i obowiązków ucznia. Upowszechniana jest wiedza na temat praw ucznia. Nauczyciele prowadzą comiesięczną analizę frekwencji, bieżący monitoring sytuacji wychowawczych. Problemy wychowawcze i sposoby ich rozwiązywania omawiane są m.in.; na posiedzeniach zespołu wychowawczego, nauczycieli zespołów przedmiotowych i zespołów nauczycieli uczących w oddziale. Wszystkie działania podejmowane przez pracowników szkoły, jak podkreślił dyrektor, mają na celu dobro i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz gwarantują członkom społeczności szkolnej poszanowanie ich godności i praw. Działania wychowawcze i profilaktyczne w szkole przeprowadzane są w ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki, na zajęciach z wychowawcą, w ramach zajęć dydaktycznych.

Kuratorium zwróciło też uwagę, że w szkole w ciągu ostatnich dwóch lat odbyło się prawie 20 spotkań i działań w ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki, Jak podkreśla część z nich realizowana była z instytucjami zewnętrznymi.

Kuratorium w swoim protokole podało także wyniki zdawalności egzaminów zawodowych, które są wyższe niż w województwie lubelskim i w Polsce.
Comments are closed.