Zarząd Powiatu z absolutorium

DSC_8700

Radni powiatowi pozytywnie ocenili podczas ostatniej sesji Rady Powiatu sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2016 rok, udzielili też Zarządowi absolutorium. Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 14 radnych, opozycja czyli radni PiS zdyscyplinowanie wstrzymali się od głosu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2016 r., przedstawił w imieniu zarządu, Skarbnik Powiatu – Wojciech Serwatko. Odczytano także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu. W dalszej kolejności radna Grażyna Szafrańska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubartowie, przedstawiła pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi, poparty pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Po przeprowadzonej dyskusji Rada Powiatu w Lubartowie podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2016 r.

Finalnie, już po raz trzeci w tej kadencji, Rada Powiatu pozytywnie oceniła działalność Zarządu Powiatu w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Powiatu Lubartowskiego i udzieliła mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu, czym potwierdziła, że budżet realizowany był prawidłowo, zgodnie z zasadami celowości, legalności, rzetelności i gospodarności, poprawnie rachunkowo i zadowalająco merytorycznie.

W imieniu Rady Powiatu w Lubartowie jej Przewodniczący Henryk Zdunek złożył Zarządowi Powiatu podziękowania za owocną współpracę w realizacji zadań Powiatu Lubartowskiego. Podkreślił, że należyte wykonanie budżetu za 2016 rok i dobrze zrealizowane zadania wpłynęły pozytywnie na funkcjonowanie i wizerunek jednostki, a udzielone absolutorium jest tego potwierdzeniem.


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.