Gmina Michów zainwestowała w drogi

drogi_michow / UG w Michowie

Władze Gminy Michów zdecydowały się na poprawienie infrastruktury drogowej. – Tylko w minionym roku remontu lub przebudowy doczekało się wiele dróg w naszej gminie – mówi Janusz Jankowski, Wójt Gminy Michów.

– Jednym z priorytetowych działań władz Gminy Michów jest stała rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej – podkreśla wójt Jankowski. Rok 2017 jest rokiem owocnym w realizację wielu inwestycji drogowych. W Trzcińcu przebudowana została droga gminna na odcinku 1 km. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 326 tys. zł i w całości został pokryty ze środków budżetu gminy. Na realizację remontu drogi we wsi Rudzienko Kolonia na odcinku 0,713 km udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a całość zadania wyniosła prawie 297 tys. zł.

Kolejna zrealizowana inwestycja to remont drogi gminnej we wsi Rudzienko na odcinku 1,495 km. Koszt inwestycji to około 450 tys. zł  w całości sfinansowany  ze środków gminy. Kolejna to droga gminna w Katarzynie I, gdzie na odcinku ponad pół kilometra zmodernizowana została nawierzchnia. Inwestycja, tak jak poprzednie, sfinansowana została ze środków budżetu gminy w wysokości 189 tys. zł.

Część inwestycji, jakie prowadziła Gmina Michów to inwestycje prowadzone wspólnie ze starostwem powiatowym. Od lat dzięki dobrej współpracy gminy i starostwa udaje się realizować wspólne projekty – mówi Andrzej Trojak, przewodniczący Rady Gminy w Michowie. Ważną inwestycją była przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1504 L od miejscowości Giżyce do miejscowości Karolina. Została tu położona warstwa z kruszywa łamanego pokryta nawierzchnią bitumiczną o szerokości 3,5 m z mijankami do szerokości 5 m na długości 25 m. Całość zadania to koszt w wysokości 469 tys. zł, z czego udział środków budżetu gminy to 400 tys. zł. Remontu doczekała się też droga powiatowa nr 1507L w miejscowości Rawa. Z budżetu gminy na ten cel zostało wydane 150 tys. zł co stanowiło 75% kosztów całej inwestycji. Resztę sfinansowano z budżetu starostwa powiatowego. We wrześniu br. gmina zakupiła również 720 ton kruszywa, które posłużyło do remontowania dróg gminnych m.in. we wsiach: Wypnicha, Rudzienko, Gołąb, Trzciniec, Mejznerzyn.

Na przebudowę, rozbudowę i remonty dróg gminnych i powiatowych w roku 2017 Gmina Michów  przeznaczyła w sumie kwotę ok. 2 mln zł. – Działania te będą kontynuowane w kolejnych latach – zapowiada Janusz Jankowski, Wójt Gminy Michów. – Wszystkie inwestycje drogowe mają na celu poprawę bezpieczeństwa i wygody naszych mieszkańców ułatwiając komunikację, skracając czas dojazdu do miejsc pracy, szkół a także poprawiają atrakcyjność gminy.
Comments are closed.