Sesja rady w Kamionce pod koniec marca.

kamionka_sesja

28 marca w Urzęzie Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Kamionka. Sprawdź czym będą się zajmowali radni.

Kamionka, 19 marca 2019 r.
ZAWIADOMIENIE
Informuję, fe w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 1000 w Sali Nr 13 Urzędu Gminy Kamionka odbędzie się V sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy o realizowanym Partnerstwie Lokalnym na Rzecz Promocji Zatrudnienia i Rozwoju Rynku Pracy.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dzialalności Policji na terenie gminy Kamionka w 2018 r.

6. Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.

7. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka – II etap nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka – II etap.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie tej umowy z dotychczasowym najemcą.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr )0(IX/198/2013 Rady Gminy Kamionka z dnia 30 października 2013 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Armii Ludowej w Samoklęskach.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu na Przebudowa drogi powiatowej nr 1531L (od dr. pow. nr 1539L — Firfej — skrzyt. z DK 19 — Kamionka)’ — dokumentacja projektowa.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu na Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L (Kozlówłca-Dąbrówka)” — dokumentacja projektowa.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.

17. Wolne wnioski i zapytania.

18. Zakończenie posiedzenia.

 
Comments are closed.