Ile za śmieci zapłacą mieszkańcy Gminy Jeziorzany?

W dniu 29 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Jeziorzany. Radni zajmą się zmianami w budżecie ale przede wszystkim ustaleniem wysokości opłat za śmieci


Porządek obrad.
I. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeziorzanach za 2018 r.

4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2018 r.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji przez wgląd.

6. Informacja Przewodniczącego Rady.

7. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 8. Zapytania i interpelacje radnych.

9. Podjęcie uchwal w sprawach:

1) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jeziorzany na rok 2019;

2) określenia metody ustalania opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty;

3) ustalenia stawki opiaty za pojemnik z odpadami komunalnymi;

4) w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Jeziorany;

5) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jeziorzany;

6) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

11. Zakończenie obrad.

Po każdym merytorycznym punkcie przewidziana jest dyskusja. Proszę o punktualne i niezawodne przybycie. Na podstawie an. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20I8r., poz. 994 z późn. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji.


https://www.facebook.com/StudioFF.fotografia/


Comments are closed.