Firlej: Czy radni zgodzą się na fundusz sołecki?

sesja_firlej

Radni 29 marca podczas obrad zdecydują czy w Gminie Firlej będzie obowiązywał tzw. fundusz sołecki. Przyjąć mają tez program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Firleju za rok 2018.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków w Gminie Firlej za rok 2018.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Firlej w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 14. Zakończenie obrad.
Comments are closed.