Niedźwiada: Sesja w marcu. Radni zajmą się statutem

UG Niedźwiada

Sesja w Niedźwiadzie odbędzie się 29 marca. Podczas sesji Powiatowy Urząd Pracy przedstawi formy wsparcia.

Serdecznie zapraszam na V Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 29 marca 2019 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego.
 5. Prezentacja przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie na temat form wsparcia wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiada w 2019 r.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Niedźwiada.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/195/17 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiada.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Brzeźnica Leśna Kolonia i Niedźwiada.
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

http://lubartowski.pl/ogloszenia


Comments are closed.