Serniki: Stu mieszkańców może zgłosić uchwałę obywatelską

dozynki_2015_gmina_serniki017

Radni Gminy Serniki zdecydowali, że wystarczy minimum stu mieszkańców Gminy aby skierować pods obrady społeczny projektu uchwały. Trzeba spełnić oczywiście inne warunki. Jakie?

Zgłaszanie uchwał społecznych w Gminie Serniki będzie teraz niezwykle łatwe. Wystarczy, że pod projektem uchwały podpisze się minimum pięciu mieszkańców.  O utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej zawiadamia się pisemnie Radę Gminy Serniki w terminie 7 dni od dnia utworzenia. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej składa się do Rady Gminy Serniki w siedzibie Urzędu Gminy Serniki w formie papierowej lub elektronicznej poprzez platformę EPUAP z zachowaniem przepisów o profilu zaufanym lub certyfikacie kwalifikowanym.  Do projektu uchwały dołącza się wykaz podpisów co najmniej 100 mieszkańców Gminy Serniki występujących z inicjatywą obywatelską posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Serniki z podaniem ich imienia (imion), nazwiska i adresu zamieszkania.


http://lubartowski.pl/ogloszenia


Comments are closed.