Burmistrz i radni z Ostrowa Lubelskiego chcą dyskutować o gejach i lesbijkach

gruszczyk_lgbt

Miejscy Radni z Ostrowa Lubelskiego mają dyskutować na temat „ideologi LGBT”. Mieszkańcy Ostrowa Lubelskiego komentują to krótko – Zajmijcie się czymś konkretnym.

Cześć samorządów z naszego województwa przyjęła uchwałę „w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową”. Jednym z pierwszych była Rada Powiatu Świdnickiego. – To absurd odpowiadają opozycyjni radni.

Tymczasem kolejne samorządy zaczynają „kopiować” ten pomysł. Na najbliższej sesji rady miasta dyskutować na ten temat mają radni Ostrowa Lubelskiego. – Myślę, że radni będą zgodni co do poparcia wniosku – przewiduje w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim Józef Krzysztof Gruszczyk (KWW Gmin Powiatu Lubartowskiego), burmistrz Ostrowa Lubelskiego.

Mieszkańcy Ostrowa z którymi rozmawialiśmy mówią wprost. – Niech radni zajmą się czymś konkretnym. Od kiedy są oni specami od homo? – oburza się Pan Tomasz Wróbel, którego spotkaliśmy na ulicy Ostrowa.

Okazuje się, że samorządy, które chcą dyskutować i podejmować uchwały w tej sprawie zarządzane są głównie przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tak jest np. w przypadku Gminy Urzędów, gdzie burmistrzem jest Paweł Dąbrowski (PiS).

Przyjmowane uchwały zaskakują tym bardziej, że w Ustawie o Samorządzie Gminnym nie ma ani słowa na ten temat.

Ustawa o samorządzie gminnym

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania
własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia
w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym
wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723
i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37);
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.


https://interduo.pl/


Comments are closed.