Dzisiaj obrady Rady Powiatu. Odwołają członka Zarządu Powiatu?

sejsa_powiat_lubartowski

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Powiatu, która zaczęła się o godz. 13 radni będą głosować za odwołaniem jednego z członków Zarządu Powiatu. Radni chcą też powołać nową komisję.

Radni zmienili zaproponowany porządek obrad.  Chcą podczas dzisiejszej sesji odwołać dotychczasowego członka Zarządu i powołać w to miejsce inną osobę.


Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Powiatu w Lubartowie.
4. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lubartowie za 2018 r.
7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Lubartowie za 2018 r.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw
uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
b) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Lubartowskiemu według algorytmu na 2019 rok,
c) współdziałania z Gminą Ostrów Lubelski przy organizacji Dożynek Powiatowych
w roku 2019,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
e) zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2019 rok,
f) uznania wniosku o ustanowienie budżetu obywatelskiego Powiatu Lubartowskiego
za niezasługujący na uwzględnienie,
g) uznania skargi na Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
za bezzasadną,
h) pozostawienia skargi bez rozpoznania,
i) uznania skargi na Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
za bezzasadną,
j) uznania skargi na Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
za bezzasadną,
k) uznania skargi na Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
za bezzasadną.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie sesji.

 


http://lubartowski.pl/ogloszenia


Comments are closed.