Sesja w Gminie Lubartów, Jeziorzanach, Uścimowie i Firleju [wideo na żywo]

youtube.com

Trwa sesja w Gminie Lubartów. Rano odbyła się tez sesja w Firleju. W porządku obrad znalazł się kontrowersyjny punkt o niewyrażeniu zgody na fundusz sołecki. Radni przyjąć tez mają uchwałę dotyczącą zmian w miejscowym planie zagospodarowania.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2019 r. o 2odz. 1100 w Urzędzie Gminy Lubartów, ul. Lubelska 18A, odbędzie się V Sesja Rady Gminy Lubartów z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie gminy Lubartów w 2018 roku. 5. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

7.1 stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów;

7.2 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów;

7.3 zmiany uchwały budżetowej na rok 2019;

7.4 niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Lubartów na rok budżetowy 2020;

7.5 określenia programu opieki nad zwierzętarni bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubartów na 2019 rok;

7.6 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Nowodworze, Gmina Lubartów;

7.7 nadania imienia Szkole Podstawowej w Brzezinach;

7.8 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubartów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku; 7.9 określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i zespołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubartów;

7.10 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubartów.

8. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.

10. Sprawozdanie z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Lubartów w 2018 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

11. Sprawozdanie z realizacji Programu Osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rok 2018.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie Sesji.

 


http://oclubartow.pl


Comments are closed.