120 tys. zł na remont zasobów mieszkaniowych miasta. Gdzie w tym roku trafią te pieniądze

centrum_budynek

W najbliższy piątek radni zdecydują na co wydadzą 120 tys. zł skierowanych na zasoby mieszkaniowe miasta. Oprócz tego w planach jest przyjęcie uchwały dotyczącej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów.

W tym roku ratusz planuje wydać 90 tys. zł na remont budynków przy ul. Bolesława Mucharskiego.

Sesja odbędzie się 12 kwietnia o godz. 16.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2018 r.
5. Przedstawienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie propozycji współpracy w ramach realizowanego „Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Promocji Zatrudnienia, Rozwoju Rynku Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2018 roku,
b) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów,
c) zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów”,
d) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubartów na lata 2018-2022,
f) zmian w budżecie na 2019 rok.
7. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
8. Wolne wnioski i komunikaty.
9. Zamknięcie obrad.


http://lubartowski.pl/ogloszenia


Comments are closed.