Sąd w Lubartowie odwołuje rozprawy do końca marca

89235906_630738874379560_4469473457913987072_n

W związku ze wzrostem zachorowań na koronowirusa SARS-CoV-2 odwołuje się terminy wszystkich sesji sądowych w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. z wyłączeniem spraw pilnych – informuje Sąd Rejonowy w Lubartowie.

W komunikacie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lubartowie czytam, że w razie wątpliwości zwracamy się z prośbą o TELEFONICZNY kontakt z Sekretariatami konkretnych Wydziałów, w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Za sprawy pilne, o których mowa w zarządzeniu nr 9/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie z dnia 12 marca 2020 r., podlegające rozpoznaniu
w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r., uznaje się sprawy:

1)   w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu
w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy,
w których wykonywania jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;

2)   o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.), sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1878 ze zm.), sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo- wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;

3)   o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r., poz. 2203 ze zm.;

4)   z wniosku, o którym mowa w art. lla ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.);

5)   związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);

6)   przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

W sprawach, które wyznaczone zostaną przez sędziego referenta do rozpoznania, strony, ich pełnomocnicy lub obrońcy będą informowani drogą telefoniczną lub mailową z maksymalnie możliwym wyprzedzeniem.


https://interduo.pl/


Comments are closed.