Bliżej do budowy ekspresówki Lubartów-Lublin

s19_droga

Żadna z firm nie wniosła odwołania do rozstrzygnięcia GDDKiA, co oznacza, że oferta firmy Mota-Engil Central Europe została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Lubartów – Lublin o długości ok. 23 km. Jest to kolejny krok do realizacji tej inwestycji.

W przetargu wpłynęło 12 ofert. Najniższą cenę zaproponowała firma China State Construction Engineering Corporation Limited (663 609 556,26 zł), a najwyższą konsorcjum ALDESA (1 026 734 194,33 zł). W trakcie prac komisji przetargowej oferta firmy z Chin została odrzucona z uwagi na rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oferta była też niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dodatkowo wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą. Wygrała druga pod względem ceny oferta firmy Mota-Engil Central Europe. O ile nie będzie odwołań, na które wykonawcy mają 10 dni, to właśnie z tą firmą podpiszemy umowę na zaprojektowanie i budowę drogi – informowała na swojej stronie pod koniec stycznia GDDKiA. Wartość kontraktu to 835,66 mln zł.

 

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach (z rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa). Trasa od zachodniej strony ominie Lubartów, wykorzystując korytarz obecnej jednojezdniowej obwodnicy miasta, a od wschodu ominie miejscowość Niemce. Powstaną m.in. cztery węzły drogowe, wiadukty w ciągu dróg lokalnych, a także drogi poza trasą główną, obsługujące ruch lokalny.

Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w I kwartale 2021 r., a rozpoczęcie robót w 2022 r.

Mota–Engil będzie miał 3 lata na wykonanie inwestycji od momentu podpisania umowy. Musi wykonać dokumentację projektową i m.in. uzyskać decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Następnie zrealizować same roboty drogowe. Do czasu wykonania nie wlicza się okresu zimowego od 16 grudnia do 15 marca.

Przebieg trasy

 

Jadąc od strony Lubartowa w kierunku Lublina, w miejscu obecnego skrzyżowania DK19 z drogą wojewódzką nr 815 powstanie węzeł Lubartów Północ, a na przecięciu z drogą powiatową prowadzącą przez Nowodwór do Kozłówki węzeł Lubartów Zachód.

 

Dalej droga ekspresowa S19 pobiegnie nowym śladem, omijając od wschodu Niemce. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 828 w stronę Jawidza powstanie węzeł Niemce Wschód, a w okolicy obecnego skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą do Leonowa węzeł Niemce Południe.

 

Trasa połączy się z istniejącym węzłem Lublin Rudnik na obwodnicy Lublina.

 

Wykonawca będzie miał 36 miesięcy na realizację inwestycji od momentu podpisania umowy, w tym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do czasu robót nie wlicza się okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w I kwartale 2021 r., a rozpoczęcie robót w 2022 r.

 

S19 na deskach projektantów

 

Trwają prace przygotowawcze dla pozostałych sześciu odcinków S19 od węzła Lubartów Północ do granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego, o łącznej długości ok. 81 km. Przetargi na wyłonienie wykonawców planujemy ogłosić jeszcze w tym roku.

 

Porozumienie z Lasami Państwowymi

 

Droga S19 przebiegać będzie częściowo przez tereny leśne, dlatego zawarliśmy porozumienie z Nadleśnictwem Lubartów, dotyczące zagospodarowania wód opadowych z pasa drogowego. Porozumienie precyzuje warunki współpracy w tym zakresie, a dzięki niemu wody opadowe będą mogły być wykorzystane przez Lasy Państwowe m.in. do poprawienia wilgotności terenów leśnych. Przyczyni się to do przeciwdziałania skutkom suszy. Było to pierwsze tego typu porozumienie między GDDKiA a Lasami Państwowymi, a w ślad za nim podpisaliśmy porozumienie ramowe, by móc stosować to rozwiązanie globalnie, także w ramach innych inwestycji, które realizujemy w całym kraju.

Info – GDDKiA


https://www.facebook.com/StudioFF.fotografia/


Comments are closed.