Gmina Lubartów szuka chętnych na solary. Trzeba będzie zapłacić około 5,5 tys. zł

solary_solar

Gmina Lubartów prowadzi dodatkowych nabór osób zainteresowanych montażem instalacji solarnych. Chętni muszą liczyć się z inwestycją około 5,5 tys. zł.

Szacowany wkład własny mieszkańca wynosi ok. 5 500,00 zł. Ostateczna wartość udziału finansowego mieszkańca będzie ustalona po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wpłaty przez mieszkańców będą dokonywane w dwóch ratach:

  • I rata w wysokości 3 000,00 zł – płatna w terminie 14 dni od podpisania z Gminą Lubartów umowy dotyczącej zobowiązań organizacyjnych i finansowych;
  • II ratę stanowiącą udział finansowy w kosztach realizacji projektu Uczestnik projektu wniesie po przeprowadzeniu przez Gminę postępowania przetargowego, w terminie podanym przez Gminę w wezwaniu.

W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest złożenie wypełnionej i opatrzonej podpisami właścicieli nieruchomości deklaracji udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE wraz z załącznikami:

  • właściwą ankietą (wg wzoru),
  • umową użyczenia nieruchomości (wg wzoru) – 2 egz.
  • aktualną informacją o działce z ewidencji gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie,

Deklaracje udziału w projekcie wraz z kompletem załączników należy składać w Urzędzie Gminy Lubartów w terminie do 10 listopada 2022 r.

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Referatu Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Gminy Lubartów, pok. nr 19 i 20, tel. 81 855 69 39.


https://www.facebook.com/StudioFF.fotografia/


Comments are closed.