Certyfikaty SEP dla uczniów technikum z Chopina

(fot. ZS 2 w Lubartowie)

Drugi rok realizacji projektu „Nauka – Praktyka – Sukces” w Technikum Informatycznym w Zespole Szkół nr 2 przynosi wymierne efekty.

6 marca Anna Wójtowicz, dyr.Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie szkoły i Michał Antos – organizator kursu, wręczyli kolejnym uczniom certyfikaty SEP potwierdzające nabycie kwalifikacji uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Takie certyfikaty otrzymało już 30 uczniów technikum. Kolejnych dziesięciu 20 marca rozpocznie 60 godzinny kurs w celu ich uzyskania.
Ponadto, 50 uczniów otrzymało także dyplomy ukończenia pozalekcyjnych zajęć dodatkowych, ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych z punku widzenia kierunku kształcenia. W ciągu dwóch lat realizacji projektu, dyplomy ukończenia takich zajęć jak: grafika komputerowa, systemy sieciowe, techniki multimedialne, sieci komputerowe, Swish – tworzenie stron WWW w technologii flash oraz tworzenie aplikacji internetowych otrzymało 100 uczniów technikum.
Dzięki realizacji projektu 76 uczniów uczestniczyło już w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym. Efektem tych spotkań są indywidualne plany kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów, uwzględniające ich predyspozycje, zainteresowania, mocne i słabe strony. Do czerwca 2015 r. z tej formy wsparcia skorzysta kolejnych 23 uczestników projektu. Fundusze unijne umożliwiły także grupie 50 uczniów uczestnictwo w wakacyjnych, płatnych stażach, których celem było nabycie umiejętności praktycznych uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną w ramach zajęć w szkole.
W projekcie uczestniczyło 100 uczniów. Każdy z nich brał udział w kilku rodzajach zajęć.
Projekt „Nauka – Praktyka – Sukces realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Liderem projektu jest LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. z Lublina.

(inf. Krystyna Miętek)


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.